Política de privacidade

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, Os Biosbardos • Cultura de Leira só rexistra aqueles datos persoais facilitados libremente polo usuario, incorporándoos á súa base de datos co fin de atender a consulta e / ou prestar o servizo solicitado polo propio usuario, como solicitar un orzamento. Calquera usuario, para poder encargar bens ou servizos ou solicitar un traballo ou orzamento, pode optar por rexistrarse e facilitarnos os seus datos persoais. No caso de que un usuario introduza os seus datos persoais, estes só serán tratados coa finalidade para a que foron facilitados, de acordo cos requisitos da lexislación española en materia de protección de datos vixente en todo momento. En calquera momento, o usuario pode exercer os seus dereitos (acceso, rectificación, supresión / dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade de datos e oposición) enviando unha solicitude por escrito e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e copia do DNI, con as instrucións precisas para este fin. Neste caso, tomaranse todas as medidas necesarias para garantir que esta solicitude sexa tramitada de inmediato. Se tes dúbidas sobre algunha destas condicións ou queres exercer os teus dereitos, podes contactar connosco no noso enderezo postal. Os seus datos en ningún caso serán transferidos a terceiros senseu consentimento previo. O prazo de conservación dos seus datos nos nosos ficheiros será ata que finalice a nosa relación contractual ou exerza os seus dereitos, excepto no caso de conservación por obriga legal.

Información básica e relevante sobre a protección de datos persoais relativos á persoa responsable do tratamento:

SISTEMA DE TRATAMENTO Automatizado

RESPONSABLE Os Biosbardos - Cultura de Leira (Miguel Ángel Roig Barber 20030920J)

CONTACTO C/ Gaiteira, 33 - 7oA • 15009 A Coruña (España)

FINALIDADE Xestión de datos dos usuarios que se poñen en contacto connosco; realización de trámites administrativos, contratación de servizos, elaboración de orzamentos, xestión de pedidos e venda en liña (preparación, envío, entrega, devolución).

CONSERVACIÓN Durante a relación comercial e mentres o usuario ou subscritor non exerce o dereito de supresión ou cancelación, excepto obrigación legal.

LEXITIMACIÓN Base legal do tratamento:

DESTINATARIOS Os datos non serán cedidos en ningún caso sen o consentimento previo do interesado. Non se prevén cesións nin transferencias a terceiros países. Non se transferirán datos a terceiros (sen destinatarios da transferencia), agás a obriga legal. Garantías aplicables:

DEREITOS

Pode exercer estes dereitos solicitándoo por escrito comunicándose co xestor de tratamentos de xeito gratuíto, proporcionando unha copia do seu DNI ou identificación persoal. O responsable do tratamento adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos persoais que trata, así como para evitar a súa perda, alteración e / ou acceso por terceiros non autorizados.

ORIXE/span> O interesado: información facilitada polo interesado e que se adapta ao servizo solicitado por el.