Condicionado xeral de compravenda

A continuación exponse o documento contractual que rexerá a contratación de produtos e servizos a través do sitio web www.osbiosbardos.com, propiedade de Os Biosbardos • Cultura de Leira (en diante Os Biosbardos). A aceptación do presente documento leva que o usuario:

As presentes condicións terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través do sitio web www.osbiosbardos.com

Os Biosbardos resérvase o dereito de modificar unilateralmente ditas Condicións, sen que iso poida afectar os bens ou promocións que fosen adquiridos previamente á modificación.

Identidade das partes

Por unha banda, o provedor dos bens ou servizos contratados polo usuario é Os Biosbardos • Cultura de Leira (en diante Os Biosbardos), con domicilio social en C/ Gaiteira 33 - 7A, 15009 - A Coruña, Inscrito no Rexistro Mercantil da Coruña; con teléfono de atención ao cliente 630.659.127 e dirección de correo electrónico ola@osbiosbardos.com; e doutra.

O USUARIO, rexistrado no sitio web mediante un nome de usuario e contrasinal, sobre os que ten responsabilidade plena de uso e custodia, sendo responsable da veracidade dos datos persoais facilitados a Os Biosbardos.

Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compravenda nada entre Os Biosbardos e o USUARIO no momento en que este acepta durante o proceso de contratación mediante o formulario correspondente.

A relación contractual de compravenda leva a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto a través do sitio web, dun produto ou servizo concreto.

Procedemento de contratación

O USUARIO, para poder acceder aos servizos ofrecidos por Os Biosbardos, deberá darse de alta a través do sitio web mediante a creación dunha conta de usuario. Para iso, o USUARIO deberá proporcionar de maneira libre e voluntaria os datos persoais que lle serán requiridos.

O USUARIO seleccionará un nome de usuario e un contrasinal, comprometéndose a facer uso diligente dos mesmos, e non polos a disposición de terceiros, así como a comunicar a Os Biosbardos a perda ou roubo dos mesmos ou do posible acceso por un terceiro non autorizado, de tal forma que se poida proceder ao bloqueo inmediato da conta do USUARIO.

O USUARIO non poderá elixir como nome de usuario palabras que teñan como fin o confundir a outros por identificar a este como membro integrante de Os Biosbardos, así como expresións malsonantes, inxuriosas e en xeral, contrarias á lei ou ás esixencias da moral e bos costumes.

Unha vez foi creada a conta de usuario, infórmase que de conformidade co esixido polo art. 27 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos:

En todo caso a plataforma de contratación de Os Biosbardos informará o USUARIO, unha vez finalizado o procedemento de contratación, vía correo electrónico ou WhatsApp respecto de todas as características, prezo, formas de transporte, data de contratación e estimación de entrega do produto ou servizo contratado.

Condicións xerais de venda

As presentes Condicións Xerais de Venda aplícanse estritamente a todas as vendas de produtos efectuadas en España, con destino a persoas físicas.

O uso da nosa tenda virtual implica a aceptación explícita das presentes Condicións de Compra por parte do USUARIO.

Todo pedido feito a Os Biosbardos implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, a aceptación sen reservas polo USUARIO das Condicións Xerais de Venda de Os Biosbardos, vixentes o día en que leve a cabo o pedido correspondente. Ademais, o USUARIO recoñece que a aceptación das presentes condicións implicará a aplicación destas ao Pedido ao que se refiren, así como a todo Pedido posterior, con excepción daqueles casos en que novas condicións sexan postas no seu coñecemento por Os Biosbardos. O feito que Os Biosbardos non recorra nun momento dado a calquera das presentes condicións non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a recorrer a elas no futuro ou no pasado.

Lei aplicable e xurisdición competente: a interpretación e a execución das Condicións de Venda, así como todos os actos que se sexan consecuencia delas, quedarán sometidos ao dereito español, salvo que existan disposicións de orde pública contrarias a iso.

Produto

A oferta de Produto presentada por Os Biosbardos é válida dentro do límite das existencias dispoñibles. Os Biosbardos resérvase o dereito de modificar a variedade de produtos en función da dispoñibilidade os mesmos.

As "ofertas especiais" sobre produtos en venda en Os Biosbardos mostraranse en apartado sinalado ao efecto e indicarase na ficha do produto e, se non se indica o contrario, serán válidas mentres se mostren en pantalla.

As fotografías, grafismos e as descricións dos produtos propostos á venda só son orientativos e non comprometen de ningunha maneira ao vendedor.

Prezo e Validez da Oferta

Todos os prezos que se indican respecto de cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) e están expresados en euros (€). Devanditos prezos non inclúen os gastos de envío, que serán os publicados no sitio web e aplicados de forma automática polo proceso de contratación na última fase do mesmo.

Os prezos dos produtos ofertados, salvo erro tipográfico, son os dispoñibles actualmente, sen que sexa vinculante a existencia de prezos distintos noutras datas, polo que unicamente admitiranse os pedidos cuxo importe satisfeito coincida co publicado na data de pedido na páxina web.

Pago

Pagos admitidos: Cartón de crédito ou de débito (Visa, Visa Electron, Mastercard), PayPal...

Todo pedido realizado a Os Biosbardos levará a emisión dun recibo a nome do USUARIO rexistrado. Devandito recibo será automaticamente remitido á dirección de correo electrónico proporcionada polo USUARIO, así como enviado xunto ao produto adquirido.

Pedidos

Un pedido comeza a tramitarse a partir da recepción do pago. Enviarase un email ao Comprador no momento en que o pedido sexa tramitado.

Entrega de pedidos

A entrega dos pedidos realizarase no domicilio ou dirección indicada no pedido ou á persoa designados libremente polo usuario. De tal forma, Os Biosbardos non asume responsabilidade algunha por cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse como consecuencia de que os datos facilitados polo usuario sexan falsos, inexactos ou incompletos ou cando a entrega non poida efectuarse por causas alleas a Os Biosbardos, como o é a ausencia do destinatario.

Un pedido considérase entregado no momento en que o transportista entrega o paquete ou os paquetes ao cliente e esta firma o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar o estado da mercadoría á recepción e indicar todas as anomalías no albarán de recepción de entrega.

Por defecto, as facturas enviaranse á dirección email indicada polo cliente na hora da súa alta en Os Biosbardos.

O compromiso adquirido por Os Biosbardos de venda e entrega da mercadoría ofertada queda supeditado ao stock do produto anunciado e á dispoñibilidade do mesmo até fin de existencias, polo que Os Biosbardos, no seu compromiso de calidade e servizo ao cliente, tentará en todo momento que os produtos publicitados estean dispoñibles. Con todo, de concorrer circunstancias excepcionais que provoquen o fin de existencias do produto, o pedido e o contrato subscrito entre as partes quedarán sen efecto.

Condicións particulares

As Condicións Particulares poden sufrir modificacións segundo criterio operativo e de xestión de Os Biosbardos e serán transmitidas ao USUARIO a través da Tenda Online cando se produzan.

Condicións de Entrega

As entregas efectuaranse en bolsas ou caixas cun peso máximo de 20 kg. Para pedidos de maiores cantidades é necesario o contacto directo previo.

Envíos Especiais

É posible programar un envío de forma periódica coordinándoo en ola@osbiosbardos.com ou chamando ao 630.659.127 en horario de 10h00 a 13h00 e de 16h00 a 19h00 de Luns a Venres.

Política de devolucións e anulación de pedido

Os Biosbardos produce e comercializa unicamente produtos frescos: non ofrecemos a posibilidade de reembolso coa entrega posto que a lexislación vixente non permite devolucións de produtos de alimentación non envasados, por ser produtos perecedoiros. A devolución dos produtos frescos perecedoiros rompería a trazabilidad do produto e a seguridade alimentaria do mesmo. No momento que o produto chega ao cliente, este xa non pode ser comercializado de novo por motivos sanitarios, por tanto, as devolucións tramítanse unicamente para produtos que se reciban en mal estado.

Se no momento da entrega do pedido apréciase de forma visible e clara, sen necesidade de manipular as embalaxes de envío ou os propios do produto, que un produto ten defectos provocados por danos no transporte ou se aprecia, na mesma forma, un erro na mercadoría recibida ou se recibe un pedido en malas condicións, fágao constar na folla de recepción do pedido e xunto a unha fotografía envíanolo á nosa dirección de correo electrónico admon@osbiosbardos.com e devolverémoslle o importe da compra do produto en cuestión:

Esta comunicación debe realizarse no menor tempo posible desde a recepción do pedido, para poder instar a devolución do produto ou produtos afectados e con iso a súa substitución o máis axiña posible.

Antes de realizar a devolución, terá que ser comunicada a Os Biosbardos.

Se a causa da devolución fose que o artigo devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado no pedido, Os Biosbardos correrá cos gastos da devolución e novo envío. Se o motivo da devolución é que o pedido non lle satisfai, lle reembolsaremos o importe pero non os gastos de envío nin os gastos de devolución.

Anulación de pedidos

Se a anulación do pedido chega antes da recolección do producto o cliente non terá ningún gasto. No caso dunha anulación despois da saída do pedido, o cliente terá ao seu cargo os gastos de envío deste mesmo pedido.

Garantía

Os Biosbardos é unha Tenda online que permite ao consumidor final recibir no seu domicilio produtos de tempada de cultivo 100x100 orgánico da máxima calidade directamente desde a horta.

Atención ao cliente

Para calquera información sobre o pedido, o USUARIO poderase pór en contacto con Os Biosbardos a través das canles habituais:

En todo caso deberá indicarse o número de pedido que lle foi asignado e indicado no correo electrónico de confirmación da compra.

Así mesmo, calquera consulta, pregunta ou petición con respecto aos produtos e servizos da nosa tenda online, pode ser transmitida a través das canles indicadas anteriormente:

Lexislación aplicable e xurisdición

Os presentes Termos e Condicións do Servizo réxense pola lexislación española. Especificamente están suxeitos ao disposto na Lei 7/1988 de 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación; Lei 26/1984 de 19 de xullo, Xeneral para a Defensa de Consumidores e Usuarios; Real Decreto 1906/1999 de 17 de decembro de 1999, polo que se regula a Contratación Telefónica ou Electrónica con condicións xerais; a Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal; a Lei 7/1996, de 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, e Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico; así como á normativa que desenvolve ás anteriores.

Para a resolución de calquera controversia ou conflito relacionado co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas serán competentes os Xulgados e Tribunais da Coruña, renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.